28.5.17

WARSZAWA, Poland. Postage meter (1975)


POLAND.

Postage meter:

POLSKA
0450 GR

WARSZAWA 1
Wr - WA 119
22.12.1975.

METRONEX.

Thanks to Kazimierz.

No comments:

Post a Comment