28.5.17

WARSZAWA, Poland. Postage meter (1977)


POLAND.

Postage meter:

POLSKA
0150 GR

WARSZAWA 1
Wr - WA 119
14.05.1977.

METRONEX.

Thanks to Kazimierz.

No comments:

Post a Comment