28.5.17

WARSZAWA, Poland. Postage meter (1982)


POLAND.

Postage meter:

POLSKA
00600 GR

00-001 WARSZAWA / 6
06.10.1982.

METRONEX.

Thanks to Kazimierz.

No comments:

Post a Comment